logó Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum

Közösségi szolgálat


Közösségi szolgálat

Megállapodás (50 KB)

A közösségi szolgálat teljesítésének módja:
 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani
 • 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel.
 • 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát.
Partnereink (a lista folyamatosan változik, bővül):
 • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófa Kirendeltség
 • "Vigyázó Kéz" Gyermekvédelmi Egyesület
 • Országos Egyesület a Mosolyért"
 • Otthon Segítünk Alapítvány
 • Napfény Otthon KKM Alapítvány
 • Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
 • Zuglói Bóbita Óvoda
 • WOL Élet Szava
 • Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
 • PIOK Péceli Integrált Oktatási Központ
 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 • Honvéd FC Kft Futball Akadémia Alapítvány
 • Zrínyi Baranta SE
 • Maglódi Teniszklub
 • Vifi Alapítvány
 • Főkert Nonprofit Zrt.
 • Magyarkúti fogadók
 • Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
 • Homoludens.hu Egyesület
 • Zuglói Cserepes Kulturális N.pr.KFT

Közösségi Szolgálat- Társadalmi felelősségvállalás


Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelye kimondja: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár." A fenntarthatatlanság (a környezet pusztulása és a fokozódó társadalmi igazságtalanság) korunk legfontosabb kihívása. Az önkéntes közösségi szolgálat az anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, a személy belső indíttatásából végzett tevékenység, mely egyidejűleg hasznos a támogatottnak és az önkéntes munkát végzőnek. Szociális, környezetvédelmi, szervezett keretek között folytatott (egyéni vagy csoportos), projekt módszerrel való teljesítés.

Jogi háttér

20/2012 (VIII. 31.)EMMI rend.
133. § (1)171 A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.
(2)A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.
(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.
(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.
(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.
(4) A középiskola a 9–12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.
(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:
 • egészségügyi
 • szociális és jótékonysági
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel

Szervezés

A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg. (indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni) A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő.A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

Teljesítési lehetőségek:
 • az iskola környezetének tisztán tartása
 • környezetvédelem (tábor, központi szervezésű „Te szedd" akció)
 • a helyi katasztrófavédelemmel együttműködés
 • kertészettel, parkokkal együttműködés
 • katonasírok gondozása
 • nyugdíjas otthon
 • civil szervezetekkel együttműködés

Dokumentálás

A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban.
 • a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap
 • e-naplóban és a törzslapon
 • igazolást állít ki két példányban
 • az iskola iratkezelési szabályzatában rögzíteni
 • az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást köt egymással

Az iskola (osztályfőnökök) feladata:
 • a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről
 • önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet
 • a szülők tájékoztatása
(megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani. 16 éves kor alatt naponta 3 órát és hetente 12 órát dolgozhat 1 nap pihenéssel 16 és 18 éves kor között 4 és fél órát lehet naponta dolgozni, hetente 18 órát)

Iskolai koordinátor feladatai:

A középiskola intézményvezetője jelöli ki, a koordinátor felelős
 • a diákok felkészítésért
 • pedagógiai feldolgozásért (mentorálás)
 • a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért
 • adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért
 • a diákok bevonásáért a folyamat egészébe
 • a tevékenységek elismeréséért
 • együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziumának Pedagógiai Programja szerint az iskola (osztályfőnökök) feladata:
 • a tanulók tájékoztatása a lehetőségekről (önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet)
 • a szülők tájékoztatása.
 • a programra való felkészítés
 • a szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél
 • magánszemélyeknél
 • nyilvánosság biztosítása
 • kísérés
 • a program zárása

Szerző: Webmester

Módosítva: 2020-10-26 09:57:53

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.